Algemene Vorwaarden


Inleiding
Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Closer Up Fotografie persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Closer Up Fotografie inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Closer Up Fotografie zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

In het kort
Om jullie van dienst te kunnen zijn verwerk ik een aantal (persoons)gegevens van jullie. Denk hierbij aan oa. jullie namen, emailadres en postadres. Ik ga uiteraard zorgvuldig met deze gegevens om en gebruik ze uitsluitend waarvoor ik ze nodig heb. Daar waar ik deze gegevens deel met externe partijen, bijvoorbeeld voor mijn boekhouding, heb ik afspraken gemaakt (in een zogenaamde verwerkersovereenkomst). Gegevens bewaar ik niet langer of korter dan nodig of mag.

Als je mijn website bezoekt worden een aantal zaken (anoniem) bijgehouden voor het optimaliseren van mijn website en mijn dienstenaanbod. Hiervoor worden kleine tekstbestanden (cookies) gebruikt.

Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
Closer Up Fotografie
Jeroen van Hartingsveldt
Moeflonstraat 15
www.closerup.nl
jeroen@closerup.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Closer Up Fotografie verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens:
 • Achternaam
 • Voornaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • e-mailadres
Bijzondere persoonsgegevens:
 • Closer Up Fotografie verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens

Verwerkingsgrond:
Closer Up Fotografie verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

 1. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
 2. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Closer Up Fotografie met betrokkene heeft gesloten;
 3. Closer Up Fotografie een wettelijke verplichting dient na te komen
 4. een gerechtvaardigd belang van Closer Up Fotografie, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Closer Up Fotografie aan betrokkene.

Verwerkingsdoel
De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene
 • Facturatie
 • Afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
 • Informatie over wijzigen producten en diensten
 • Marketing, promotie, reclame.
 • Telefonisch contact, e-mailcontact
 • Uitvoering wettelijke verplichtingen

Delen van persoonsgegevens met derden
Closer Up Fotografie verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Closer Up Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens
Closer Up Fotografie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Wettelijke grondslag: Closer Up Fotografie houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen. Marketingdoeleinden: 1 jaar na afnemen dienst/product
 • Telefonisch contact: 1 jaar na afnemen dienst/product
 • Informeren over wijzigingen van diensten: 1 jaar na afnemen dienst/product

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame”. Dit kan via de website van Closer Up Fotografie of door middel van telefoon of e-mail. Closer Up Fotografie zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website
Closer Up Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Beveiliging van de door Closer Up Fotografie vastgelegde persoonsgegevens
Closer Up Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Closer Up Fotografie. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Closer Up Fotografie onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Closer Up Fotografie meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Closer Up Fotografie onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht
U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Closer Up Fotografie via privacy@closerup.nl.

Intrekken toestemming
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Closer Up Fotografie schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een model release en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.